S. K. Career Academy

S. K. Career Academy

Average Reviews

About Us

केंद्र सरकारच्या आय टी बी पी, नेव्ही, एअरफोर्स, आर्मी, बी एस एफ,सी आय एस एफ,सी आर पी एफ,आसाम रायफल्स,आर पी एफ इ.राज्य सरकारच्या पोलीस,एस आर पी एफ, राज्य उत्पादन शुल्क, आय आर बी, वन खाते, पाटबंधारे, तलाठी इ.सर्व शासकीय निमशासकीय विभागात भरती होण्यासाठी भरतीपूर्व मैदानी व लेखी सराव करून घेऊन यशस्वीरीत्या भरती करून घेणे.

1) भरती पूर्ण प्रशिक्षण संस्था
2) भरतीपूर्ण मैदानी, लेखी
3) तोंडी परीक्षेची तयारी करून घेणारी १००% यशाची खात्री देणारी एकमेव संस्था.

जीवनात पावला पावलांवर आव्हाने संकटे भेटणार आहेत. खरे तर ती तुम्हाला तुमच्या दुर्बल्यावर मात करायला शिकवतात. या समस्याला तुम्ही मोठया कणखरतेने व संपूर्ण सामर्थ्यानिशी जर सामोरे गेलात तर तुम्ही आपल्या भीतीवर सहज मात करू शकाल. सदैव विध्यार्थी म्हणून आपण शिकत राहील पाहिजे. अनेकदा आपल्यातला मी मधे येतो त्याकडे लक्ष दया. यश तुमचे आहे .